Klauzula umowna

„Wszelkie spory mogące wyniknąć w przyszłości z niniejszej umowy, strony w pierwszej kolejności będą rozstrzygać polubownie i tym samym wyrażają zgodę na poddanie ich rozstrzygnięciu Stałemu Sądowi Polubownemu on-line, w ramach usług platformy internetowej dostępnej pod adresem internetowym CODR.PL, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie CODR.PL (w tym co do powołania, wyboru i odwołania arbitrów). Niniejsze postanowienie dotyczy postępowań mediacyjnych oraz arbitrażowych). Strony dla kontaktu poza dedykowanym dla postępowania oprogramowaniem wskazują następujące adresy e-mail do doręczeń: ……”