Business Tiger

 

 

 

Trzy główne zasady postępowań polubownych powodują, że arbitraż online jest tak pożądanym sposobem rozstrzygania sporów. Transparentność, poufność i szybkość postępowania.

Poufność

Sądy powszechne to jawność rozpraw i jawność wokand. Każdy zainteresowany może dowiedzieć się o sporze przedsiębiorcy z kontrahentem. W Sądzie Polubownym to nie jest możliwe. Chronimy tajemnice przedsiębiorstwa i poufność danych, szeroko rozumianą prywatność. Wszystkie postępowania są poufne i dostępne jedynie przez dedykowany system – i to wyłącznie dla stron, które podlegają dwustopniowej weryfikacji. Dlatego system nie pozwala na swobodny dostęp bez rejestracji, a aktywność jest możliwa jednie do konkretnej sprawy.

Dotychczas wdrożono ODR konsumencki, monitorowany przez instytucje, które posiadają dane o takich sporach. Dostępu do danych o sporach toczących się przed naszym Sądem nie ma żadna instytucja. W każdej sprawie podejmujemy suwerenną decyzję, czy akta zakończonych spraw zostaną przekazane do archiwum Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, czy będą podlegały przechowaniu w naszym archiwum. Akta jesteśmy zobowiązani przekazać jedynie w przypadkach określonych ustawowo, np. w razie oczywistego naruszenia prawa przez jedną ze stron w toku postępowania. Dodatkowo, Regulamin CODR.PL przewiduje możliwość samodzielnego uchylenia wyroku przez stały Sąd Polubowny online z urzędu, tak aby nie dochodziło do żadnych nadużyć ze strony użytkowników Systemu, bez konieczności wydania akt osobom trzecim. Dla potrzeb postępowań o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniom stałego Sądu Polubownego online przez Sąd powszechny jesteśmy zobowiązani wydać jedynie odpis orzeczenia oraz potwierdzenie istnienia zapisu na Sąd Polubowny (odpisu umowy stron w odpowiednim zakresie). To w pełni hermetyczne rozwiązanie, eliminujące drogi do dowiedzenia się przez niepożądane osoby o prowadzonych postępowaniach między przedsiębiorcą a jego kontrahentem.

Transparentność            

Prowadzimy w pełni transparentną działalność. Działamy, żeby osiągnąć sensowny i rozsądny rezultat. Nie jesteśmy zależni od żadnej ze stron, ani od instytucji publicznych, system jest niezależny od żadnej platformy ani żadnego jej kontrahenta. Postępowania są finansowane w sposób transparentny, cały ich przebieg jest widoczny dla stron i w pełni rejestrowany przez dedykowane oprogramowanie. System nie dopuszcza żadnej nierejestrowanej aktywności, na przykład przez telefon czy maila – każdy kontakt wymaga zgłoszenia przez konkretnego zweryfikowanego użytkownika, do konkretnej sprawy. Dlatego nie udostępniamy żadnej innej formy kontaktu z Platformą Postępowań Polubownych. Każdy użytkownik, w dowolnym momencie ma dostęp do każdej swojej sprawy, więc nie prowadzimy dodatkowych usług udzielania informacji o sprawach, tj. zrezygnowaliśmy z możliwości stworzenia luki, która pozwoliłoby na przypadkowe powzięcie informacji o postępowaniu przez osobę nieuprawnioną.

 

90 dni postępowania w Sądzie Polubownym

Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorcy mogą w wiążący sposób umówić się na wybór Sądu Polubownego, co oznacza respektowanie jego orzeczenia (wiążący charakter orzeczeń wynika zarówno z ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego jak i z regulaminu CODR.PL). Przepisy KPC są jasne w tej mierze. Istotny w postępowaniach polubownych, dla ich obiektywności i zaufania do ich rzetelności, jest przepis, który pozwala prowadzić postępowanie pod nieobecność drugiej strony, nakładając jednak przy tym na Sędziego Sądu Polubownego obowiązek rozważenia wszystkich okoliczności sprawy, bez możliwości prostego przyjęcia braku odpowiedzi za tzw. fakty przyznane. Orzeczenie z założenia ma być wynikiem rozważenia wszystkich faktów i ram prawnych, a nie tylko ujawnionych w ramach formalnych działań i rygorów, jak to ma miejsce w ramach prawnych postępowań przed sądem powszechnym.

W Sądzie Polubownym online rozprawy czy posiedzenia odbywają się wyjątkowo rzadko i są uzgadniane ze stronami. Nawet zatem nieobecność na ewentualnej jednej rozprawie (czy posiedzeniu) nie ma w praktyce znaczenia – na tym polegają benefity postępowania online, że kolejny termin nie jest wyznaczony w odległym czasie. Obiektywne przeszkody w podjęciu działań w jednym terminie nie powodują, że nic w okresie między posiedzeniami się nie wydarzy – mimo przejściowego braku możliwości podjęcia działań przez stronę w konkretnym momencie, postępowanie nadal się toczy. Całość akt sprawy jest dostępna w dedykowanym oprogramowaniu dostępnym przez internet, natomiast możliwość wypowiedzenia się jest aktywna 24/24, 7/7. W tym postępowaniu trudno o przeszkody w jego prowadzeniu – za ekstraordynaryjną należy uznać sytuację, w której strona byłaby niedostępna 90 dni, bez szansy na napisanie odpowiedzi lub swoich uwag w Systemie rejestrującym postępowanie. Taki sposób prowadzenia sprawy podkreśla nie tylko możliwość ale i racjonalizm aktywnego działania strony we własnej sprawie. Warto zaznaczyć, że sprawy, w których przewidywany czas postępowania jest dłuższy niż 90 dni to przypadki jednostkowe. To sprawy, w których może się zdarzyć wyjątkowo konieczność powołania biegłego czy konkretnego świadka, na które to zdarzenia będzie trzeba poczekać odpowiednio dłużej. Zwykle jednak spory dotyczące IT, e-Commerce czy Digital wywołane są raczej brakiem przepisów prawa regulujących daną sytuację lub praktycznych problemów z odczytywaniem właściwego sposobu postępowania przez strony. To powszechne sytuacje np. w razie wątpliwości czy usunąć konkretny wpis z bazy komentarzy czy nie, czy istnieje potrzeba rozliczeń w przypadku wadliwej płatności kartą płatniczą, czy w przypadku umów wdrożeniowych przyszedł moment na udostępnienie kodów źródłowych, w celu wykonania zastępczego lub umożliwienia realizacji obowiązku tzw. współdziałania w celu niezwłocznego usunięcia awarii, itp. W postępowaniu polubownym, można wstępną decyzję uzyskać już w kilka dni – w odpowiedzi na wniosek o udzielenie zabezpieczenia danego roszczenia w określony sposób. Szybkość działania w sytuacjach ewentualnego powiększania się rozmiarów potencjalnej szkody, negatywnych skutków, które miałyby nastąpić przez brak natychmiastowej reakcji, jest oczywistym atutem takich postępowań.

Jest więc zatem nieco inaczej niż w sadzie powszechnym. Powiem więcej – nawet gdy strona nie jest aktywna, sędzia (arbiter) w zasadzie rozważa też i jej potencjalne argumenty, tak aby wydać sprawiedliwe orzeczenie w sprawie. Racjonalnie rzecz ujmując jednak, żadna ze stron nie ma interesu unikania postępowania, wiedząc, że orzeczenie końcowe jest wiążące i żadne czynności obstrukcyjne nie mają rozsądnego sensu. Obrazowo mówiąc system działa na zasadzie: nie chcesz brać udziału, nie musisz, jednak wyrok i tak zapadnie, po rozważeniu informacji zgromadzonych w sprawie, zatem pasywna postawa nie daje żadnych benefitów i nie wstrzymuje biegu sprawy. Istotą postępowania jest merytoryczne rozstrzyganie sporów z możliwością wypowiedzenia się przez strony i przedstawienia ich racji. Dlatego sędziami (arbitrami) są osoby rozumiejące istotę problemu i posiadające odpowiednie doświadczenie w sprawach danego rodzaju, a wydany wyrok musi posiadać krótkie uzasadnienie. Z uwagi na wiążące nas regulacje dbamy o to, żeby sprawa została rozstrzygnięta rozsądnie i zgodnie z przepisami, przede wszystkim – w zrozumiały sposób.

Résumé

Gwarancja obiektywizmu, transparentności i sprawnego przeprowadzenia postępowania nie może być jaśniej określona. Chronimy wszystkie istotne dla biznesu obszary, oferując proste postępowanie w rozsądnym czasie, nie pozostawiając żadnych niedomówień czy możliwości działań mogących poddać w wątpliwość zakres naszych działań. Tworzymy i rozbudowujemy rozwiązanie oparte o zaufanie i poszanowanie użytkowników Systemu, rozwiązanie użyteczne dla biznesu i respektujące jego specyfikę. Aby móc korzystać z tak określonego systemu wystarczy jedna klauzula w umowie lub – w razie jej braku – zlecenie próby uzyskania zgody kontrahenta na szybsze i prostsze postępowanie sądowe (czyli na zapis na Sąd Polubowny ad hoc), a w niektórych wypadkach – na postępowanie mediacyjne. Sędziowie Sądu Polubownego, którzy prowadzą mediacje mogą – zamiast przeprowadzenia całego postępowania spornego kończącego się orzeczeniem – podpowiedzieć stronom polubowne rozwiązanie, które zakończy ich spór zawartą ugodą, w postępowaniu mediacyjnym lub przed Sądem Polubownym. Co istotne, w razie zawarcia ugody w postępowaniu, Sąd zwróci połowę wpłaconej opłaty sądowej. W przypadku braku zawarcia ugody i braku zapisu ad hoc na sąd polubowny strona inicjująca postępowanie otrzyma potwierdzenie wyczerpania próby pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, zgodnie z art. 187 kpc – dające możliwość prowadzenia postępowania przed sądem powszechnym. W przypadku jednak już istniejącego zapisu na Sąd Polubowny, gdy ugoda nie zostanie zawarta sprawa zakończy się orzeczeniem, które nadaje się do egzekucji po uzyskaniu tytułu wykonawczego – analogicznie jak każde inne prawomocne orzeczenie sądu powszechnego.

Więcej informacji o wirtualnych salach rozpraw, istocie działania stałego Sądu Polubownego online i samym projekcie CODR.PL można przeczytać we wcześniejszych artykułach dostępnych na www.codr.pl