Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies zawartą w Regulaminie.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
  OK, ROZUMIEM  


commercial ODR Platform | CODR.PL | Sąd Polubowny on-line - TEST
WERSJA TESTOWA   DB=33920990_codr
   ZAREJESTRUJ się   |   ZALOGUJ się   2021-04-21   23:13:04       [#1]   


REJESTRACJA

DANE GŁÓWNE FIRMY
 NIP:  *
 Nazwa:  *
 Miasto:  *
 Kod pocztowy:  *
 Ulica:  *
 Numer: 
 Numer lokalu: 
DANE KONTAKTOWE
 e-mail:  *
 Telefon komórkowy:  *
DANE LOGOWANIA
 Login:  *
 Hasło:  *
UDZIELANE ZGODY
Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Przed ich wyrażeniem, zapoznaj się z Regulaminem.

Oprogramowanie używane do obsługi CODR.PL zarejestruje fakt świadomego zaznaczenia oświadczenia o wyrażeniu każdej z poszczególnych zgód, jako oświadczeń woli złożonych za pomocą środków komunikowania się na odległość.

Wyrażenie w/w zgód jest integralną częścią usług świadczonych w obrębie platformy cyfrowej CODR.PL. co oznacza, że jest niezbędne dla ich realizacji. Wyrażona zgoda może być w każdym czasie odwołana, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających ze specyfiki świadczonych usług. Jej cofnięcie w toku realizacji usługi lub poszczególnych etapów tej realizacji usługi, może powodować bezskuteczność takiej zgody w stosunku do Usługodawcy, uniemożliwić realizację zleconej usługi lub jej prawidłowe wykonanie, a w sytuacjach wyjątkowych powodować inne skutki dla przedsiębiorcy zlecającego usługę, dotyczące m.in. sfery jego uprawnień i obowiązków procesowych przed Sądem Powszechnym, związanych ze zlecaną usługą.
Usługi CODR.PL są skierowane wyłącznie do przedsiębiorców
CODR.PL nie świadczy usług weryfikacji poprawności wprowadzonych danych. Wprowadzane dane będą wykorzystywane w procesie Autoryzacji oraz na dalszych etapach świadczenia zleconych usług.

Wszystkie wprowadzone dane mogą i powinny być zweryfikowane przez osobę uprawnioną do ich wprowadzenia (na podstawie umocowania wynikającego z KRS, CIDG, pełnomocnictwa szczególnego/rodzajowego), a ponadto - aktualizowane przez przedsiębiorcę lub osobę przez niego uprawnioną do korzystania z CODR.PL w toku realizacji umowy (szczególnie jeśli wprowadzono je błędnie lub ulegną zmianie w późniejszym czasie), celem umożliwienia realizacji usług lub ich należytego wykonywania.

Dla przechowywania i przetwarzania danych zastosowano środki, mechanizmy i narzędzia stosowane w obrocie dwustronnie profesjonalnym.
UDZIELANE ZGODY
  POTWIERDZAM, że jestem przedsiębiorcą / nie posiadam statusu konsumenta, zapoznałem(-am) się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia. Zostałem(-am) poinformowany(-a), że dokonanie wpłat z rachunku bankowego identyfikującego przedsiębiorcę zostanie uznane za potwierdzenie złożonych zgód i oświadczeń, składanych przed dokonaniem wpłaty.
  WYRAŻAM ZGODĘ na pozasądowe rozstrzygnięcie sporu, wg zasad określonych w Regulaminie. Wyrażam zgodę na przekazanie akt sprawy po zakończeniu postępowania przed Sądem Polubownym, Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu lub innemu Sądowi właściwemu miejscowo i funkcjonalnie dla siedziby i zakresu działalności Sądu Polubownego, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.
  WYRAŻAM ZGODĘ na gromadzenie danych niezbędnych dla prawidłowego realizowania usług prawnych, a ponadto na ich przechowywanie i przetwarzanie w celach związanych z wykonaniem i rozliczeniem tych usług oraz wykonywaniem obowiązków archiwizacyjnych przez Usługodawcę.
  POTWIERDZAM, że zapoznałem(-am) się z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies i je akceptuję. Zostałem(-am) uprzedzony(-a), że witryna internetowa CODR.PL używa Plików cookies w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania przeglądarki i dostępu do informacji na platformie CODR.PL oraz, że korzystanie ze strony www CODR.PL bez zmiany standardowych.
 Weryfikacja: