Koronawirus to mnóstwo pytań? Trudności? MediacjeDlaBiznesu.pl i ArbitrazOnline.pl pomogą rozwiązać kwestie rozliczeń z kontrahentami.

Koronawirus i pytania o pracę sądów, innych instytucji życia codziennego? Jak wyjść z problemu umów, których obecnie nie można dotrzymać? W biznesie, z zamówieniach publicznych, w usługach e-zdrowie?

Rozsądek. Nie wszystko jednak przestaje działać, tylko dlatego, że walka z rozprzestrzenianiem się wirusa trwa. Powstają normalne spory, pytania, próby znalezienia rozwiązania, dokonania rozliczeń między stronami, które będą po prostu fair.

Porada prawna jest w takiej sytuacji kluczem do rozwiązania. Ugodowego. W sumie każda ze stron ma swoje argumenty w tych niecodziennych okolicznościach.

W prawniczym świecie jest dodatkowe narzędzie do takich działań. Ugoda mediacyjna lub orzeczenie arbitrażowe. Gdy zwykły sąd nie będzie działał, możliwość pracy zdalnej, online, jest nie tylko pożądana, ale wręcz zalecana.

Zapraszamy na www.MediacjeDlaBiznesu.pl i www.ArbitrazOnline.pl CODR.PL (C)

Specjalnie, na czas trwania ograniczeń wywołanych koronowirusem, w arbirażu i w mediacjach, są dostępne postępowania online, mające na celu rozstrzyganie spraw między przedsiębiorcami, nie tylko związanych z umowami wdrożeniowymi. Kryzys związany z koronawirusem nie oznacza, że sektor biznesowy przestaje działać. Co do zasady, nie ma sytuacji bez wyjścia, pomagamy znaleźć rozwiązania, efektywne dla obu stron.

Zespół CODR.PL

PS: www.pixabay.com

W ślad za rozmowami, poniżej dodatkowa notka informacyjna dot. usług, licencji, certyfikatów i odpowiedzialności za podmioty trzecie w kontekście licencji udzielanej przez CODR.PL Research Lab.

Ważne

Ugody i rozstrzygnięcia, kończące procedury pozasądowego rozstrzygania sporów, mogą być dodatkowo zatwierdzanie przez Sąd powszechny lub oceniane w innych postępowaniach, np. przez Urząd Skarbowy. Warto zatem zadbać o jakość samego postępowania i jego wyniku, juz na etapie wyboru usługodawcy takich usług. Efektywność oznacza nie tylko znalezienie rozwiązania, ale i jego skuteczność, czy wręcz ważność.

Serwis internetowy arbitrażowo-mediacyjny CODR.PL (Commercial Online Dispute Resolution Platform CODR.PL Sąd Polubowny on-line (c)) został publicznie uruchomiony i zaprezentowany, w tym m.in. na prestiżowym International Business Festival w Liverpoolu (UK), w panelu wystąpień międzynarodowych ekspertów. 

CODR.PL Sąd Polubowny Online (2016-2020(c)) to licencjonowane oprogramowanie bazodanowe w architekturze CS, służace do świadczenia usług prawnych online, wykorzystywane w pracy arbitrów i mediatorów, w ramach platformy dostępnej pod adresem https://codr.pl. 

Podmiotom współpracującym udzielana jest licencja, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Analogiczne zasady stosowane są dla rekomendacji oraz certyfikatów CODR.PL dla osób współpracujących, ekspertów, mediatorów lub arbitrów.

Licencja do w/w oprogramowania, jest udzielana w sposób wyraźny. W szczególności nie była udzielana notariuszom w ramach usług CODR.PL. Istota mediacji i arbitrażu determinuje co najmniej wątpliwość natury prawnej, co do zakazu rozstrzygania sporów przez notariuszy oraz zakresu polisy OC. Licencja taka nie była również udzielana osobom, o niepotwierdzonych kompetencjach zawodowych i/lub kierunkowych, wymaganych dla istoty danego rodzaju sporów. Koordynator projektów, w odniesieniu do usług dostępnych pod adresem internetowym CODR.PL, nie rekomenduje i nierekomedowała korzystania z usług podmiotów niezweryfikowanych lub nieuprawnionych, ani nie zaleca korzystania z usług mediacji, arbitrażu i im podobnych, bez takiej weryfikacji. 

Platforma Sąd Polubowny on-line CODR.PL jest dedykowana rozstrzygania kwestii spornych, szczególnie dla umów wdrożeniowych w IT. Usługi świadczone są przez osoby z kwalifikowanym wykształceniem prawniczym i kierunkową wiedzą informatyczną.

Skutkiem procedury arbitrażowej, są wiążące orzeczenia o kwestiach spornych między stronami. 

Usługi prawne w ramach serwisu, są dostępne juz na etapie powstania wątpliwości w toku wdrożenia (usługa pre-ODR (c), stanowiąca wiążącą interpretację umowy zgłoszonej do procedur Commercial Online Dispute Resolution Platform). Pomoc prawna udzielana jest również w ramach wsparcia w toku negocjacji przed zawarciem umowy, co do kwestii co najmniej wątpliwych lub wyraźnie spornych (opinie prawne na zgodne zlecenie dwóch stron, prowadzące do finalnych uzgodnień). Usługi prawne interpretacyjne, uchylają istniejący lub mogący powstać spór, pozwalające na jego uniknięcie w przyszłości.

W przypadku ograniczenia zakresu procedury do mediacji, rolą mediatora pozostaje zaprezentowanie stronom rozwiązań, dających możliwość zawarcia ugody, czyli wzajemnych ustępstw, co do pierwotnych rozbieżnych stanowisk, wg reguł określonych w przepisach prawa i Regulaminie.

Na wyraźne zlecenie stron, usługa prawna może polegać na spisaniu tekstu umowy, zgodnej z już istniejącymi uzgodnieniami umawiających się stron, z zastrzeżeniami i ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa i/lub Regulaminu. Nie jest to jednak usługa mediacji, arbitrażu ani pre-ODR, z uwagi na brak sporu między stronami, lub choćby realnie skonkretyzowanej szansy na jego wystąpienie. 

Spotkania off-line wymagające osobistego stawiennictwa w wyznaczonym miejscu i czasie, choć zwykle nie stosowane w modelu ADR, są również możliwe, na indywidualne żądanie i na zasadach opisanych w Regulaminie.

Uruchomiona po zmianach przepisów w 2020 roku, dodatkowa dedykowana platforma MediacjedlaBiznesu.pl, jest licencjonowanym usługodawcą działającym online, specjalizującym się w mediacjach dla IT, PZP i e-zdrowie, czyli pozasądowym rozstrzyganiu sporów online, w których możliwe jest zawarcie ugody. Jest dostępna w relacjach B2B, P2B, B2PA i P2PA. 

Mediacje, arbitraż, pre-ODR oraz inne usługi prawne on-demand, dostępne online w ramach adresu internetowego codr.pl, są usługami opartymi o zaufanie, świadczonymi przez osoby uprawnione do świadczenia pomocy prawnej i rozstrzygania sporów. Wywołują skutki prawne, nadające się do oceny przez Sądy powszechne i Urzędy. Koordynator projektów dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem witryny internetowej https://codr.pl, jednoznaczne rekomenduje zweryfikowanie charakteru takiej pomocy prawnej, szczególnie dla potwierdzenia jej ważnosci czy skuteczności. 

Potwierdzenie certyfikacji osoby, uprawnionej do korzystania z licencji CODR.PL lub uczestniczącej w szkoleniach w ramach CODR.PL Research Lab, a także certyfikaty kompetencyjne lub inne poświadczenia, można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: comments@codr.pl.

Codr.pl

MediacjeDlaBiznesu.pl 

ArbitrazOnline.pl

dr adw. Agata Majchrowska, koordynator projektów