Projektujemy rozstrzygnięcia.

Rozwiązania. Z wiedzą i doświadczeniem. Prawniczym i technicznym. Inderdyscyplinarnie.

Kompleksowe wsparcie

dla IT, do umów wdrożeniowych, umów licencyjnych, umów o korzystanie z treści cyfrowych, uczciwych praktyk rynkowych, …

Pomoc w wynegocjowaniu warunków umowy

Na etapie negocjacji obie strony mogą zawrzeć porozumienie w sprawie usługi pre-ODR

Dogadaj się pozasądowo

Ugoda zawierana w ramach mediacji to nie tylko niższe koszty pieniężne, ale i oszczędność czasu. Plus zostaje dobra relacja na przyszłość.

Arbitraż gospodarczy

B2B | P2B

Sąd Polubowny prowadzi postępowania arbitrażowe. Zastępują one postępowania sądowe przed zwykłym sądem. Orzeczenia arbitrażowe odpowiadają wyrokom sądu powszechnego.

Postępowania polubowne (ADR | ODR – alternative dispute resolution, online dispute resolution), to znaczy postępowania arbitrażowe i mediacyjne, są objęte regulacjami krajowymi i międzynarodowymi. Stały Sąd Polubowny CODR.PL działa w oparciu o przepisy prawa i w ich granicach.

W przypadku, gdy Twoja sprawa nie będzie kwalifikowała się do ODR, poinformujemy Cię co możesz zrobić w swojej sprawie.

KORONA-MEDIACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

dedykowana usługa, dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami koronawirusa

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy stanęli przed trudnościami związanymi z realizacją umów o stałe dostawy, umów najmu, itp., w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa, mogą skorzystać z uruchomionej, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, dedykowanej usługi korona-mediacji.

Klienci uzyskują status Klientów Specjalnych, objętych specjalną taryfą cenową, a do usług świadczonych w tym zakresie, obowiązują procedury uproszczone.

Opłaty dla Klientów Specjalnych:

zryczałtowana opłata mediacyjna wynosi 500 zł netto (615 zł brutto), niezależnie od wartości przedmiotu sprawy, w odniesieniu do postępowań online

Zryczałtowana opłata mediacyjna obejmuje:

  • podjęcie online próby mediacyjnej (wezwanie do mediacji) / ew. arbitrażu
  • postępowanie mediacyjne online wraz z dokumentem ugody mediacyjnej (ew. postępowanie arbitrażowe zakończone orzeczeniem)
  • w przypadku braku zgody na mediację – informacja o możliwych do podjęcia działań sądowych w celu zmiany warunków umowy

Ceny innych czynności i porad dla Klientów specjalnych, będą uzgadniane indywidualnie, tj. z odstępstwami od cennika obowiązującego w wersji Standardowej.