pre-ODR : rozwiązania win – win !

 

Wszyscy posiadacze umownych klauzul arbitrażowych wskazujących stały Sąd Polubowny @ CODR.PL mogą już w toku wykonywania umowy (w sposób wiążący dla arbitra wyznaczonego dla sporów z ich umowy oraz dla samych stron dla ich ewentualnego późniejszego postępowania arbitrażowego) wyjaśnić wątpliwości dotyczące postanowień umownych, ich wykładni lub sposobu stosowania.

Żeby móc skorzystać z pre-ODR, zakładając sprawę należy zaznaczyć stosowanie w swojej umowie klauzuli CODR.PL

Lepiej rozwiewać wątpliwości zanim powstanie spór!


Wytoczenie sprawy przed Sądem Polubownym to rozwiązanie z klasą.

Dodatkowo, wszczęcie postępowania przerywa bieg przedawnienia roszczeń (dotyczy wszczęcia postępowań mediacyjnych oraz arbitrażowych, w tym również zapytań w ramach usługi PRE-ODR)