REGULAMIN ZASADY OGÓLNE

  1. Serwis (poza wypadkami wyraźnie adresowanych usług) nie służy do obsługi użytkowników niebiznesowych.
  2. Reguły wstępne
  1. Usługi, realizowane za pośrednictwem oprogramowania dostępnego na witrynie internetowej CODR.PL – w ramach usług wynikających ze specyfiki oferowanego oprogramowania i zintegrowanych z oprogramowaniem usług prawnych – stanowią usługi limitowane i adresowane do prawidłowo zarejestrowanych, autoryzowanych i przestrzegających Regulaminu i przepisów prawa, użytkowników. Poza treścią Regulaminu, witryny internetowej CODR.PL i jej treści, informacje dotyczące korzystania z usług prezentowane są w Systemie CODR.PL Sąd Polubowny on-line oraz bieżącej korespondencji e-mail kierowanej w związku z wykonywaniem usług.
  2. Użytkownicy wyrażają zgodę na komunikowanie się za pomocą środków komunikowania się na odległość oraz akceptują specyfikę postępowania wynikającą ze świadczenia usług (lub co najmniej ich inicjowania) on-line, korzystając m.in. z usług informatycznych dedykowanego oprogramowania. Wyrażają również zgodę na otrzymanie warunków korzystania z serwisu na podany adres e-mail. Z uwagi na profesjonalny charakter serwisu (B2B), który nie jest adresowany do konsumentów, a także z uwagi na wymogi bezpieczeństwa użytkowników, rozszerzony Regulamin świadczenia usług jest dostępny na proste żądanie dla zidentyfikowanych użytkowników.
  3. Korzystanie z usług, oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu umożliwiające pozasądowe rozstrzyganie sporów on-line. Potwierdzeniem tak udzielonej zgody jest (w szczególności) akceptowanie obowiązku dokonywania płatności z rachunku bankowego przedsiębiorcy – wg danych zgodnych z danymi zarejestrowanymi w CODR.PL, na dedykowany dla CODR.PL rachunek bankowy wskazany w korespondencji po założeniu sprawy.
  4. Ponosimy odpowiedzialność za należytą jakość świadczonych usług prawnych, dostępnych przy użyciu usług informatycznych CODR.PL. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób trzecich, w szczególności za działania bezprawne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, a także – za naruszenia godzące w sens i cel oferowanych w ramach CODR.PL usług.
  5. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację zmian, w szczególności wprowadzanych w związku ze zmianami przepisów prawa lub koniecznością modyfikacji regulaminu w związku z wykładnią prawa. Aktualizacja Regulaminu następuje bez udziału użytkowników systemu CODR.PL i nie wymaga ich akceptacji dla ciągłości świadczonych usług, chyba, że z nowych regulacji lub orzecznictwa wprost będzie wynikało inaczej.
  6. Koordynatorem projektu CODR.PL jest dr adw. Agata Majchrowska. Potwierdzenie kompetencji zawodowych Koordynatora Projektu CODR.PL możliwe jest m.in. za pośrednictwem publicznych rejestrów potwierdzających certyfikację.
  7. Kontakt w sprawie uwag jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników, którzy pomyślnie przeszli proces autoryzacji – za pośrednictwem Systemu obsługi spraw Commercial ODR Platform Sąd Polubowny – on-line (Platformy Postępowań Polubownych). Usługi w sprawach przekraczających 200.000 PLN wps, usłudze pre-ODR świadczone są wyłącznie w ramach indywidualnych uzgodnień w szczególności odnoszących się do terminów i opłat.

czytaj dalej: REGULAMIN-CODR.PL (std)