SPECJALIZACJE

Roszczenie może zostać wniesione w celu pozasądowego dochodzenia roszczeń za pośrednictwem CODR.PL jako sprawa ODR, jeśli:

 1. dotyczy spraw lub roszczeń związanych ze stosowaniem Nowych Technologii, niezależnie od tego, czy powstały na podstawie umów czy innych zdarzeń, czy umowy zostały zawarte lub realizowane on-line, czy też nie;
 2. dotyczy umów zawieranych za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość;
 3. dotyczy sporów między przedsiębiorcami – CODR.PL nie obsługuje sporów konsumenckich;

CODR.PL dedykowany jest w szczególności do rozpoznawania spraw dotyczących:

 • roszczeń obejmujących transakcje handlowe, w tym w szczególności z umów wdrożeniowych opartych o Nowe Technologie, również na etapie istniejącego postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego;
 • roszczeń z udziałem pośredników internetowych i / lub platform internetowych lub sklepów internetowych oraz przedsięwzięć podobnych co do istoty lub celu, w tym związanych z e-Płatnościami (e-Payments);
 • roszczeń związanych z transakcjami online typu peer to peer;
 • roszczeń dotyczących naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich i prawa własności przemysłowej, w tym wynikających ze szkód spowodowanych publikacją fake news;
 • roszczeń dotyczących kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego w odniesieniu do danych i / lub zasobów przechowywanych online, w tym roszczeń związanych z naruszeniem przepisów o ochronie danych;
 • roszczeń dotyczących konkurencji i / lub kwestii antymonopolowych, w szczególności w odniesieniu do zasobów online lub walut cyfrowych;
 • roszczeń dotyczących odpowiedzialności za działania lub zaniechania sztucznej inteligencji, oprogramowania lub jakichkolwiek urządzeń lub komponentów urządzeń opartych o AI, w tym działających w oparciu o dedykowane oprogramowanie lub urządzenia, w szczególności autonomicznych lub półautonomicznych pojazdów, wyrobów medycznych oraz sprzętu przemysłowego lub domowego, kontrolowanego lub wspieranego przez oprogramowanie lub urządzenia oparte o mechanizmy sztucznej inteligencji;
 • roszczeń ubezpieczeniowych związanych z powstaniem lub dochodzeniem któregokolwiek z powyższych roszczeń;
 • roszczeń dotyczących internetowych transakcji blockchain oraz innych usług lub działań opartych o tą technologię;
 • roszczeń związanych z drukiem 3D;
 • roszczeń związanych z prawem własności intelektualnej lub ochroną dóbr osobistych, wynikających z któregokolwiek z powyższych roszczeń lub w związku z nimi;
 • spraw z dowolnej kombinacji powyższych zagadnień lub roszczeń z nimi związanych;

Inne sprawy

CODR.PL nie wyklucza możliwości prowadzenia spraw innego rodzaju. Przed wniesieniem opłaty za wniesienie sprawy innego rodzaju, w polu uwagi zaznacz zamiar prowadzenia w postępowaniu mediacyjnym lub arbitrażowym sprawy, która nie została ujęta w powyższym wyliczeniu.

Upewnij się, że posiadamy możliwość wyznaczenia Mediatora lub Arbitra posiadającego wiadomości eksperckie z dziedziny, której spór miałby zostać poddany usługom oferowanym przez CODR.PL i czy podejmiemy się prowadzenia takiego postępowania.

Koordynator projektu: dr adw. Agata Majchrowska