Strefa Użytkownika

Przed skorzystaniem z usług zapoznaj się z Regulaminem CODR.PL
oraz uwagami w niniejszej sekcji informacyjnej

oraz z rodzajem spraw prowadzonych przez CODR.PL

Skorzystanie z usług platformy cyfrowej CODR.PL

przy użyciu oprogramowania Commercial ODR Platform | CODR.PL | Sąd Polubowny on-line

wymaga zarejestrowania konta użytkownika

Jeśli Twoje konto zostało już zarejestrowane

(dwustopniowe potwierdzenie rejestracji przebiegło pomyślnie)

przejdź do panelu logowania Commercial ODR Platform | CODR.PL | Sądu Polubownego on-line

masz uwagi dotyczące funkcjonowania Systemu CODR.PL?

dostrzegłeś niepożądaną aktywność osoby trzeciej na stronie CODR.PL?

 


Zobacz procedurę i korzyści

Arbitraż i mediacje to sposoby na polubowne zakończenie sporu z kontrahentem. Relacje mają znaczenie.

Najwięcej korzyści uzyskasz posiadając usługę Wsparcie pre-ODR, która stanowi poszerzoną wersję usługi objętej klauzulą arbitrażowo-mediacyjną.


 


Koordynator projektu | Certyfikaty


 

cODR: nowy wymiar sprawiedliwości online

Pomoc prawna

Działania świadczone komercyjnie udzielane przez podmioty współpracujące w ramach projektu CODR.PL nie są jedyną drogą pozasądowego rozstrzygania sporów ani nie jesteśmy jedynym ośrodkiem Mediacji i Arbitrażu. Możesz skorzystać z innych dróg pozasądowego rozstrzygania sporów, np. w stacjonarnych ośrodkach Mediacji lub Arbitrażu, również działających przy Sądach Okręgowych. 

Spór toczący się przy użyciu oprogramowania w projekcie CODR.PL został rozwiązany? Pozasądowe drogi rozstrzygnięcia sporu przy użyciu CODR.PL nie znajdą zastosowania w Twojej sprawie? Nie jesteś zainteresowany ODR | ADR? Porozumienie z kontrahentem nie było możliwe?

spytaj przez formularz systemu, co możesz zrobić w swojej sprawie. 

Możliwość dokonania zlecenia poza CODR.PL dotyczy spraw nowych oraz zakończonych w ramach CODR.PL (z zastrzeżeniem zgody Mediatora lub Arbitra, wymaganej na podstawie odrębnych przepisów) oraz nie podlegających rozpoznaniu w ramach usług CODR.PL System przydzieli sprawę osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Informacja o politykach bezpieczeństwa cyfrowego

cODR.pl respektuje międzynarodowe standardy ICC, modele ICODR, wartości generalne, aktualne kierunki rozwoju technologii i prawa, oraz idee EAIA.

Komercyjny Sąd Polubowny (stały Sąd Polubowny on-line na platformie cyfrowej CODR.PL) został utworzony na postawie ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego, ustawy Kodeks Cywilny oraz dyrektywy e-Commerce.

System obsługi spraw CODR.PL oferuje dwustopniową weryfikację do logowania oraz dwuetapową autoryzację użytkowników.

Projekt realizowany w ramach prac badawczo-naukowych, kontynuowany jako projekt naukowo-badawczy pod nazwą mProject obejmującą działania własne rozwojowo-badawcze Koordynatora. Wszelkie działania komercyjne są podejmowane jedynie przez osoby działające z wykorzystaniam platformy. na ich zawodowe ryzyko. Wyniki badań statystycznych i ankiety mogą zostać wykorzystanie w pracach naukowo-badawczych..