Opłaty

CODR.PL wymaga wpłat przelewem bankowym z rachunku bankowego użytkownika CODR.PL. Dla uznania wpłaty za prawidłową wymagana jest zgodność danych wpłacającego z danymi konta użytkownika CODR.PL

Numer rachunku do indywidualnej opłaty otrzymasz w mailu potwierdzającym rejestrację sprawy.

Posiadanie klauzuli arbitrażowej (lub mediacyjno-arbitrażowej) jest bezpłatne.

Chcąc skorzystać z usługi pre-ODR, czyli możliwości uzyskania wiążących strony odpowiedzi w toku umowy, w której zawarto klauzulę arbitrażową (zapis na stały Sąd Polubowny CODR.PL) wymagane jest dodatkowe uzgodnienie w trybie indywidualnym.

Przewidujemy opłaty zryczałtowane od każdego zapytania lub serwis pre-ODR na cały okres trwania umowy z opłatą abonamentową (jednorazową lub miesięczną). Zapytania pre-ODR to opłata zryczałtowana: koszt 1% wps, min. 300 zł netto/każde. Od posiadaczy abonamentu pre-ODR nie pobieramy dodatkowych opłat za zapytania, a pozostałe opłaty w postępowaniu ustalane są indywidualnie. Kontakt w sprawie serwisowania pre-ODR i ustalenia indywidualnej kwoty abonamentu (dzielonego na obie strony umowy) oraz opłat (wysokości i sposobu ich wnoszenia) uzyskasz wysyłając zapytanie: info@codr.pl

Opłaty dla spraw i zapytań nie przekraczających 200.000 zł wartości przedmiotu sprawy:

Opłata ODR 

100 zł netto 

(123 zł brutto)

Usługi: Autoryzacja wnioskodawcy | Wezwanie | Zapis |Certyfikat ODR

Usługa: Wezwanie tradycyjne: plus 10 zł netto (12,30 zł brutto)

Autoryzacja użytkownika

 

30 zł netto 

(36,90 zł brutto)

Usługa: Opłata wnoszona do konkretnej sprawy. Podlega zwrotowi po pozytywnej weryfikacji. Płatna jednorazowo |  za każdą wadliwą wpłatę wymagającą weryfikacji.

Autoryzacja hybrydowa

100 zł netto

(123 zł brutto)

Usługa: opłata wnoszona w razie konieczności nieautomatycznej weryfikacji użytkownika (w przypadku wadliwie wniesionej opłaty)

Opłaty w postępowaniu ODR

(Sąd Polubowny)

min. 1.000 zł netto

(min. 1.230 zł brutto)

WPS: wartość przedmiotu sporu

Wysokość opłat zależna jest od wybranego postępowania – mediacyjnego lub arbitrażowego

postępowania Mediacyjne

2% WPS 

min. 1.000 zł netto

1.230 zł brutto

 

Usługa: postępowanie mediacyjne, prowadzone lub inicjowane on-line 

postępowania Arbitrażowe

4% WPS

min. 1.000 zł netto

1.230 zł brutto

 

Usługa: opłata od pozwu w postępowaniu Arbitrażowym prowadzonym lub inicjowanym on-line

Posiedzenie audio | audio – video on-line

300 zł netto/h 

(369 zł brutto/h) |za każdą rozpoczętą godzinę |

Usługa nie zawiera dostawy niestandaryzowanego oprogramowania oraz oprogramowania objętego opłatami licencyjnymi Producenta, zależnymi od strony

Posiedzenie tradycyjne | off-line

500 zł netto/h 

(615 zł brutto/h)|za każdą rozpoczętą godzinę|

Opłata nie zawiera kosztów wynajmu pomieszczeń innych niż wskazane przez Mediatora lub Arbitra

Archiwum | Opłata za korespondencję papierową

1 zł netto/strona, plus (P&P) 10 zł netto

(1,23 zł brutto/12,30 zł brutto)

Każda przesyłka jest wysyłana listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Résumé

 

min. 500 zł netto

(615 zł brutto)

wstępne podsumowanie sprawy

Inne porady prawne

wg cen umownych

Pomoc prawna – w miejsce postępowań ODR | ADR lub po zakończeniu postępowań polubownych (na warunkach określonych w Regulaminie)


Opłaty obliczane procentowo podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych – w górę


W przypadku, gdy WPS nie jest możliwy do ustalenia na dzień wniesienia sprawy oraz w przypadku roszczeń o charakterze niepieniężnym  – od pozwu w arbitrażu lub od wszczęcia postępowania mediacyjnego naliczana jest opłata min. 2.000 zł netto (2.460 zł brutto). Opłata ostateczna zostanie naliczona w orzeczeniu końcowym lub po ustaleniu w postępowaniu wartości roszczenia pieniężnego


W przypadku dochodzenia kilku roszczeń nadających się do łącznego rozpoznania:  pobierana jest jedynie opłata najwyższa (zasada absorbcji)


W przypadku wnoszenia kolejnych spraw istnieje możliwość negocjowania wysokości opłat 


Tabela opłat (Regulamin Opłat) do kwot wps 200.000 PLN